AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında GTENT GLOBAL TELEKOM VE ENTEGRE TEKNOLOJİLER A.Ş. tarafından işlenmesine ilişkin olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin İşbu Aydınlatma Metni Kapsamında işlenmesi konusunda detaylı bilgilere www.gtent.com adresinde yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasından ulaşabilirsiniz. ( KVKK Politikası İçin Buraya Tıklayınız )

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenecektir?

Toplana kişisel verileriniz;
Müşteri ilişki süreçlerinin yönetilmesi,
Talep ve şikayetlerin karşılanması,
Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yönetilmesi,
Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimiz ile iş ilişkisi olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacı ile,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenecektir?

Toplana kişisel verileriniz;
Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda şirketimizin iş ortaklarına, yatırımcılarına, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz elektronik ve fiziki ortamlarda toplanacaktır. Açık rıza vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimizin kişiye göre özelleştirilerek size sunulması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gtent.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu ( Başvuru Formu İçin Buraya Tıklayınız) ile şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz tarafından en kısa sürece ve 30(otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandırılacaktır, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda sizden miktar talep edilebilecektir.